Tag Archives: magisterka

Pomoc przy pisaniu prac licencjackich

prace licencjackie pisane są na seminariach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni posiadających odpowiednie uprawnienia. Na drugim roku studiów studenci uczęszczają na proseminaria, na których poznają zasady pisania przypisów i cytowania oraz robienia bibliografii do pracy. Tak przygotowani przystępują na trzecim roku do pisania pracy zaliczeniowej. W wyborze tematu i zrobieniu kwerendy mogą im pomagać pracownicy bibliotek, którzy posiadają pewne doświadczenie i doskonale znają zasób biblioteki pod względem tematycznym. Przy trudniejszych tematach studenci mogą także prosić o konsultacje wykładowców różnych przedmiotów i chodzić na wykłady oraz sympozja, które pomogą im lepiej poczuć się w wybranym przez siebie temacie pracy.

Odpowiednio skonstruowane prace magisterskie

Ciągle trwają bardzo żywe dyskusje na temat tego, jak powinny wyglądać wszelkiej maści prace dyplomowe. Specjaliści do spraw rynku pracy oraz przedsiębiorcy wskazują, że absolwentom uczelni wyższych brakuje podstawowych umiejętności, które są im potrzebne w życiu zawodowym. Uczelnie kładą nacisk albo na wiedzę czysto teoretyczna lub na wykonywanie zadań, które mają archaiczny charakter i odnoszą się do pewnych rzeczy, które już nie są powszechnie wykorzystywane. Brakuje współpracy pomiędzy uczelniami a pracodawcami, szczególnie w kierunku kreowania programów studiów oraz dodatkowych zajęć, które mogłyby być prowadzone przez duże firmy w ramach przygotowania swoich kadr – prace magisterskie.